Ο Κύκλος Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής/ενός Προγράμματος

 • Φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης Εφαρμογής
 • Αλγόριθμος και τρόποι έκφρασης των αλγορίθμων
 • Λογικά διαγράμματα
 • Πρόγραμμα
 • Γλώσσες προγραμματισμού

Κύκλος Ανάπτυξης Εφαρμογής

 • Φάση 1: Καθορισμός του προβλήματος με ακρίβεια (Εντοπισμός Δεδομένων / Πληροφοριών)
 • Φάση 2: Καθορισμός των βημάτων για επίλυση κάθε διαδικασίας (Αλγόριθμος / Λογικό Διάγραμμα)
 • Φάση 3: Μετατροπή των βημάτων του αλγορίθμου σε πρόγραμμα (Κωδικοποίηση/Προγραμματισμός)
 • Φάση 4: Έλεγχος

 

Φάση 1: Καθορισμός του προβλήματος με ακρίβεια

(Εντοπισμός Δεδομένων/Πληροφοριών)

Μελετούμε το πρόβλημα και εντοπίζουμε τις διαδικασίες/λειτουργίες του. Ακολούθως, περιγράφουμε με σαφήνεια και ακρίβεια τι θα κάνει η καθεμιά από αυτές τις διαδικασίες (βρίσκουμε τα δεδομένα / ζητούμενα).

 

Φάση 2: Καθορισμός των βημάτων για επίλυση κάθε διαδικασίας

(Αλγόριθμος / Λογικό Διάγραμμα)

Αναλύουμε την καθεμιά από τις διαδικασίες σε αλγόριθμους. Δηλαδή σε απλά βήματα τοποθετημένα σε λογική σειρά, έτσι που να δείχνουν πώς θα πραγματοποιείται η κάθε διαδικασία (θα χρησιμοποιήσουμε λογικά διαγράμματα για την ανάλυση των διαδικασιών μας σε απλά βήματα).

 

Φάση 3: Μετατροπή των βημάτων του αλγορίθμου σε πρόγραμμα

(Κωδικοποίηση / Προγραμματισμός)

Αφού επιλέξουμε μια γλώσσα προγραμματισμού, μετατρέπουμε το κάθε βήμα των αλγορίθμων (λογικών διαγραμμάτων) στην αντίστοιχη εντολή της γλώσσας αυτής.
Ακολούθως, κάνουμε συντακτικό έλεγχο του προγράμματος, ελέγχουμε δηλαδή αν η κάθε εντολή γράφτηκε σωστά, σύμφωνα με τους κανόνες σύνταξης της συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού.

 

Φάση 4: Έλεγχος

(Έλεγχος)

Εκτελούμε/τρέχουμε το πρόγραμμά μας και βλέπουμε αν παράγει σωστά αποτελέσματα. Ελέγχουμε, δηλαδή, αν αυτά που καθορίσαμε στη Φάση 2 επιτυγχάνονται.

Αν υπάρχουν λάθη, τότε πρέπει να τα διορθώσουμε.

Όσες φορές χρειαστούν αλλαγές και διορθώσεις ο κύκλος ανάπτυξης θα επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, μέχρι να φτάσουμε σε επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Αλγόριθμος

Αλγόριθμος είναι μια ολοκληρωμένη σειρά από βήματα ή ενέργειες που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος.

Ένας αλγόριθμος δεν είναι απαραίτητο να σχετίζεται με υπολογιστές.

 

Τρόποι έκφρασης αλγορίθμων

 • Λεκτική Περιγραφή: Περιγράφουμε με φράσεις κάθε βήμα του αλγόριθμου.
 • Ψευδοκώδικας: Ο Αλγόριθμος περιγράφεται με λέξεις μιας φυσικής γλώσσας, οι οποίες αναφέρονται σε εντολές.
 • Λογικό Διάγραμμα: Κάθε εντολή ή ενέργεια του Αλγόριθμου περιγράφεται με κατάλληλο σχήμα.

 

Λογικά Διαγράμματα

Τα λογικά διαγράμματα αποτελούνται από γεωμετρικά σύμβολα και γραμμές ροής.

Κάθε σύμβολο υποδηλώνει μια ενέργεια που διευκρινίζεται από επεξηγήσεις που γράφονται μέσα στο σχήμα.

Οι γραμμές ροής ενώνουν τα διάφορα σύμβολα και τα βέλη τους υποδηλώνουν τη σειρά με την οποία πρέπει να εκτελεστούν οι διάφορες διαδικασίες.

 

Σύμβολα για λογικό διάγραμμα

 

Παράδειγμα

Λεκτική Περιγραφή Ψευδοκώδικας Λογικό Διάγραμμα
 1. Διάβασε τον 1ο αριθμό
 2. Διάβασε τον 2ο αριθμό
 3. Πρόσθεσε τους δύο αριθμόυς
 4. Τύπωσε το άθροισμα
 1. Διάβασε number1
 2. Διάβασε number2
 3. total=number1+number2
 4. Τύπωσε total

 

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα είναι μια ακολουθία από εντολές (κώδικας), οι οποίες είναι γραμμένες σε μια γλώσσα προγραμματισμού, σε λογική σειρά και συγκεκριμένη σύνταξη, με σκοπό να κατευθύνουν τον Η.Υ. στην εκτέλεση των επιθυμητών εργασιών. 

Ένα πρόγραμμα αντιστοιχεί σε κάποιον αλγόριθμο.

 

Παράδειγμα προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στη Visual Basic ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στην Pascal
Private sub cmdYpologise_Click()
  Dim Num1 as Integer
  Dim Num2 as Integer
  Dim Sum as Integer 
  Num1 = val(txtNum1.text)
  Num2 = val(txtNum2.text)
  Sum = Num1 + Num2
  lblSum.caption = Sum
End Sub
Program Ypologise;
   var Num1, Num2 , Sum: Integer;
begin
   writeln(‘Δώσε τον 1ο αριθμό’);
   readln(Num1);
   writeln(‘Δώσε τον 2ο αριθμό’);
   readln(Num2);
   Sum := Num1 + Num2;
   writeln(Sum);
end.


 

Γλώσσες Προγραμματισμού

Γλώσσα Προγραμματισμού είναι μια τεχνητή γλώσσα που λειτουργεί ως μέσο με το οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε έναν αλγόριθμο σε πρόγραμμα, ώστε να εκτελείται από τον υπολογιστή. Οποιοδήποτε πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας μια γλώσσα προγραμματισμού.

 

Μερικές Γλώσσες Προγραμματισμού

Visual Basic: δομημένη γλώσσα με τύπους - υποστηρίζει τον προγραμματισμό με χειριστήρια (γραφικά αντικείμενα). Εύκολη στην εκμάθησή της.

C/C++: γλώσσες με μεγάλες δυνατότητες - δημιουργία πολύπλοκων προγραμμάτων (τα Windows είναι «γραμμένα», κατά κύριο λόγο, σε C++).

Pascal: χρησιμοποιείται, κατά κύριο λόγο, για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Προτιμάται για το «λεξιλόγιό» της, το οποίο είναι πολύ κοντά στη φυσική γλώσσα.

Java: μπορεί να δημιουργήσει εφαρμογές, ανεξαρτήτως πλατφόρμας (λειτουργικού συστήματος). Οι περισσότερες εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα (π.χ. Android) έχουν δημιουργηθεί με Java.

 

Διαβάστηκε 2371 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Η Γλώσσα Προγραμματισμού Pascal »