Α Λυκείου

Α Λυκείου

 • Φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης Εφαρμογής
 • Αλγόριθμος και τρόποι έκφρασης των αλγορίθμων
 • Λογικά διαγράμματα
 • Πρόγραμμα
 • Γλώσσες προγραμματισμού
 • Περιβάλλον προγραμματισμού Pame
 • Αποσφαλμάτωση, μεταγλώττιση, εκτέλεση προγράμματος
 • Μεταβλητές (variables)
 • Τύποι μεταβλητών
 • Κανόνες ονομασίας μεταβλητών
 • Δήλωση μεταβλητών
 • Εντολή εκχώρησης τιμής.
 • Σταθερές στη Γλώσσα προγραμματισμού Pascal
 • Δήλωση σταθερών
 • Προτεραιότητα των αριθμητικών τελεστών
 • Αποτέλεσμα μίας αριθμητικής έκφρασης
 • Χρήση τελεστών div και mod στην επίλυση προβλημάτων
 • Χρήση των συναρτήσεων SQR(), SQRT(), ABS()