Η Γλώσσα Προγραμματισμού Pascal

  • Περιβάλλον προγραμματισμού Pame
  • Αποσφαλμάτωση, μεταγλώττιση, εκτέλεση προγράμματος

Εισαγωγή

Η γλώσσα προγραμματισμού Pascal δημιουργήθηκε το 1971 στο πανεπιστήμιο της Γενεύης από τον Ελβετό καθηγητή Nicklaus Wirth. Η γλώσσα αυτή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για διδασκαλία προγραμματισμού, καθώς η σύνταξή της είναι σχετικά εύκολη για εκμάθηση, ενώ παράλληλα, προωθεί την παραγωγή δομημένων προγραμμάτων.

Το Pame αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων σε γλώσσα προγραμματισμού Pascal, απευθύνεται σε μαθητές και βασίζεται στον σύγχρονο και δημοφιλή μεταγλωττιστή FreePascal. Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας http://users.sch.gr/samartzidis/pame/.

 

Εισαγωγή - Pame

 

Το παράθυρο του περιβάλλοντος Pame

 

Εισαγωγή Κώδικα

 

Αποσφαλμάτωση (Debugging)

Η αποσφαλμάτωση του προγράμματος γίνεται για να βρούμε τυχόν λάθη ή παραλείψεις στη σύνταξη του προγράμματος. Στο περιβάλλον του Pame αυτή γίνεται χρησιμοποιώντας την εντολή debug. Πιθανά σφάλματα παρουσιάζονται στη λίστα σφαλμάτων που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου. Αφού τα λάθη διορθωθούν, τότε αρχίζει η βηματική εκτέλεση του προγράμματος που παρουσιάζεται στο παράθυρο Βηματική Εκτέλεση, το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της εφαρμογής.

 

Μεταγλώττιση (Compile)

Η μεταγλώττιση του προγράμματος γίνεται χρησιμοποιώντας την εντολή compile. Η εντολή compile μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αποσφαλμάτωση του προγράμματος.

 

Εκτέλεση (Run)

H εκτέλεση του προγράμματος γίνεται χρησιμοποιώντας την εντολή run. Κατά την εκτέλεση, ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο στο οποίο γίνεται η πιθανή είσοδος δεδομένων και παρουσιάζεται το αποτέλεσμα του προγράμματος.

 

Αποθήκευση (Save, Save as) - Άνοιγμα αρχείου (Open)

Για να αποθηκεύσουμε τα αρχεία μας: Αρχείο → Αποθήκευση ή Αποθήκευση ως…

Για να επαναφέρουμε (Open) ένα αρχείο: Αρχείο → Άνοιγμα

 

 

 

Διαβάστηκε 2363 φορές