Κεντρική μονάδα επεξεργασίας

 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ΚΜΕ (Central Processing Unit, CPU) είναι ο χώρος στον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων.

Ονομάζεται και μικροεπεξεργαστής (microprocessor).

cpu1 cpu2

Τα μέρη της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας

Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασία αποτελείτε από τρία μέρη:

  • Την Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic and Logic Unit, ALU)
  • Τη Μονάδα Ελέγχου (Control Unit)
  • Τους Καταχωρητές (Registers).

cpu3

Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic and Logic Unit, ALU)

Το τμήμα της ΚΜΕ που είναι υπεύθυνο να κάνει αριθμητικές (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση, κ.λπ.) και λογικές (συγκρίσεις κ.λ.π) πράξεις.

Μονάδα Ελέγχου (Control Unit)

Το τμήμα της ΚΜΕ που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και τον συντονισμό του Υπολογιστή.

Καταχωρητές (Registers)

Μικρές μνήμες που βρίσκονται μέσα στην ΚΜΕ και βοηθούν την αριθμητική και λογική μονάδα στην εκτέλεση των πράξεων.

 

Χρονιστής (Clock)

Καθορίζει τον ρυθμό με τον οποίο η Μονάδα Ελέγχου μπορεί να στέλνει δεδομένα για επεξεργασία στην Αριθμητική και Λογική Μονάδα.  Η συχνότητα των παλμών του χρονιστή μετριέται σε Hz (Hertz).

 

Άλλα χαρακτηριστικά της ΚΜΕ

  • Ενέργεια που καταναλώνει ανά δευτερόλεπτο, η οποία μετριέται σε Βατ (Watt, W)
  • Κόστος αγοράς

 

Ασκήσεις για το σπίτι

Ανοίξτε το αρχείο Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας - Ασκήσεις και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

Διαβάστηκε 20872 φορές