Υπολογιστικά Φύλλα (3) - Συναρτήσεις (Functions)

Συναρτήσεις (Functions)

Οι συναρτήσεις είναι (συνήθως) μαθηματικοί ή λογικοί τύποι που εκτελούν προκαθορισμένους υπολογισμούς. Η κάθε συνάρτηση γράφεται με το σύμβολο ίσον (=), όπως τις μαθηματικές πράξεις, και μια λέξη η οποία προσδιορίζει την ενέργεια της συνάρτησης.

 

Ορίσματα (Arguments)

Τα ορίσματα αντιστοιχούν στα δεδομένα που χρησιμοποιούν οι συναρτήσεις για την εκτέλεση των υπολογισμών. Ένα όρισμα μπορεί να είναι αριθμός, αναφορά κελιών ή απλά κείμενα. Τα ορίσματα γράφονται πάντα μέσα σε παρενθέσεις και αν είναι περισσότερα από ένα τότε χωρίζονται με Ελληνικό ερωτηματικό (;).

 

Βασικές συναρτήσεις 

Συνάρτηση
Πράξη Παράδειγμα

=SUM

Άθροισμα

=SUM(A1:A10;C1:C10) 

=AVERAGE 

Μέσος όρος  =AVERAGE(A1:A10) 

=MAX 

Μέγιστο =MAX(A1:A10) 
=MIN  Ελάχιστο =MIN(A1:10) 
=COUNT
Μέτρηση κελιών με αριθμούς =COUNT(A1:10)
=IF Λογική συνάρτηση εάν =IF(A1>=10;"Προάγεται";"Στάσιμος")

 

Συνάρτηση SUM

Η συνάρτηση SUM υπολογίζει και παρουσιάζει το άθροισμα των αριθμών που αντιστοιχούν στα ορίσματα. Σε περίπτωση που κάποιο όρισμα αναφέρεται σε κενό κελί ή κελί με κείμενο (και όχι αριθμό) τότε το κελία αυτό αγνοείται.

 

Συνάρτηση AVERAGE

Η συνάρτηση AVERAGE υπολογίζει και παρουσιάζει τον μέσο όρο των αριθμών που αντιστοιχούν στα ορίσματα. Σε περίπτωση που κάποιο όρισμα αναφέρεται σε κενό κελί ή κελί με κείμενο (και όχι αριθμό) τότε το κελία αυτό αγνοείται.

 

Συνάρτηση MAX

Η συνάρτηση AVERAGE υπολογίζει και παρουσιάζει τον μεγαλύτερο από τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα ορίσματα. Σε περίπτωση που κάποιο όρισμα αναφέρεται σε κενό κελί ή κελί με κείμενο (και όχι αριθμό) τότε το κελία αυτό αγνοείται.

 

Συνάρτηση MIN

Η συνάρτηση AVERAGE υπολογίζει και παρουσιάζει τον μικρότερο από τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα ορίσματα. Σε περίπτωση που κάποιο όρισμα αναφέρεται σε κενό κελί ή κελί με κείμενο (και όχι αριθμό) τότε το κελία αυτό αγνοείται.

 

Συνάρτηση COUNT

Η συνάρτηση COUNT καταμετρά και παρουσιάζει τον αριθμό των κελιών που αντιστοιχούν στα ορίσματα τα οποία περιέχουν αριθμούς.

 

Συνάρτηση IF

Η συνάρτηση IF ελέγχει κατά πόσο μια συνθήκη είναι σωστή ή λάθος. Αν η συνθήκη είναι σωστή παρουσιάζει μια τιμή ενώ αν είναι λάθος παρουσιάζει μιαν άλλη τιμή.

Έχει τη μορφή =IF(συνθήκη;τιμή_αν_αληθεύει_η_συνθήκη;τιμή_αν_δεν_αληθεύει_η_συνθήκη)

Η συνθήκη αποτελείται από δύο ορίσματα και έναν τελεστή σύγκρισης. Τελεστές είναι οι: (=) ίσο , (<>) άνισο , (>) μεγαλύτερο, (>=) μεγαλύτερο ή ίσο, (<) μικρότερο, (<=) μικρότερο ή ίσο

Παράδειγμα συνάρτησης IF:

Στον πίνακα, στη στήλη Α φαίνεται το όνομα και στη στήλη Β ο βαθμός κάποιων μαθητών. Σε περίπτωση που ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος από 10 (>=10) τότε στη στήλη C θέλουμε να φαίνεται η φράση «Προάγεται» διαφορετικά η φράση «Στάσιμος».  Για να γίνει αυτό γράφουμε στο κελί C2 τη συνάρτηση =IF(B2>=10;" Προάγεται ";" Στάσιμος ")

if

 

 

Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Ανοίξτε το αρχείο εξετάσεις1 και απαντήστε τα παρακάτω ερωτήματα:

(1) Στο κελί C14 υπολογίστε το μέσο όρο των βαθμών των μαθητών χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση AVERAGE.

(2) Στα κελιά C15 και C16 υπολογίστε τον ελάχιστο και το μέγιστο βαθμό του τμήματος χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις MIN και MAX αντίστοιχα.

(3) Στο κελί B4 υπολογίστε τον αριθμό των μαθητών του τμήματος χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση COUNT.

(4) Μορφοποιείστε κατάλληλα τα δεδομένα σας (γραμματοσειρά, χρώμα, στοίχιση, περίγραμμα κλπ.)

(5) Στη στήλη D, δίπλα από το βαθμό, σε περίπτωση που ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 10 (>=10) να εμφανίζεται η φράση «περνά» διαφορετικά η φράση «δεν περνά».

(6) Στη στήλη E, σε περίπτωση που ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 19 να εμφανίζεται η φράση «άριστα» διαφορετικά να μην εμφανίζεται τίποτα.

 

Δραστηριότητα 2

Ανοίξτε το αρχείο sales1 και απαντήστε τα παρακάτω ερωτήματα:

(1) Υπολογίστε τα συνολικά έσοδα (YEARLY TOTAL) για κάθε υποκατάστημα με τη συνάρτηση SUM.

(2) Υπολογίστε τις συνολικές πωλήσεις (TOTAL SALES) για κάθε τρίμηνο με τη συνάρτηση SUM.

(3) Υπολογίστε την ελάχιστη τη μέγιστη και την μέση τιμή πώλησης για κάθε τρίμηνο χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις MIN, MAX και AVERAGE αντίστοιχα.

(4) Στο κελί G13 υπολογίστε την ολική τιμή (YEARLY TOTAL) για τις συνολικές πωλήσεις (TOTAL SALES) για το σύνολο των υποκαταστημάτων.

(5) Υπολογίστε το ποσοστό στο σύνολο (PERCENT OF TOTAL) για κάθε υποκατάστημα με τον τύπο: (PERCENT OF TOTAL = YEARLY TOTAL/ TOTAL SALES)

(6) Προσθέστε 1 ακόμη υποκατάστημα ανάμεσα στα SOUTHEAST και NORTHWEST με το όνομα CENTRAL με τα παρακάτω δεδομένα: CENTRAL, 379, 334, 311, 323

(7) Μορφοποιείστε κατάλληλα τα δεδομένα σας (γραμματοσειρά, χρώμα, στοίχιση, περίγραμμα κλπ.).

 

Δραστηριότητα 3

Ανοίξτε το αρχείο ασκήσεις IF - βαθμοί και απαντήστε τα παρακάτω ερωτήματα:

(α) Στον πίνακα φαίνεται το όνομα και ο βαθμός κάποιων μαθητών. Σε περίπτωση που ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος από 10 (>=10) τότε στη στήλη C θέλουμε να φαίνεται η φράση «Προάγεται» διαφορετικά η φράση «Στάσιμος».

 

Δραστηριότητα 4

Ανοίξτε το αρχείο ασκήσεις IF - πληθυσμός και απαντήστε τα παρακάτω ερωτήματα:

(α) Στο αρχείο αυτό φαίνονται οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο πληθυσμός τους. Χρησιμοποιώντας κατάλληλη συνάρτηση να εμφανίζεται στη στήλη C η λέξη ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ αν ο πληθυσμός μιας χώρας είναι μεγαλύτερος από το πληθυσμό της Κύπρου και η λέξη ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ αν ο πληθυσμός μιας χώρας είναι μικρότερος από το πληθυσμό της Κύπρου.

 

Ασκήσεις για το σπίτι

Ανοίξτε το αρχείο Υπολογιστικά Φύλλα (3) - Ασκήσεις και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

 

Διαβάστηκε 10597 φορές