Επεξεργασία Κειμένου [3] - Μορφοποίηση παραγράφων

Στοίχιση (Alignment)

 • Αριστερή Στοίχιση (Align Text Left)
 • Κεντρική Στοίχιση (Center)
 • Δεξιά Στοίχιση (Align Text Right)
 • Πλήρης Στοίχιση (Justify)

Διάστημα μεταξύ γραμμών μιας παραγράφου – Διάστιχο (Line spacing)

 • Μονό Διάστημα (Single)
 • 1,5 Γραμμή (1,5 Line)
 • Διπλό Διάστημα (Double)
 • Τουλάχιστον... (At Least)
 • Ακριβώς (Exactly)
 • Πολλαπλάσιο (Multiple)

Διάστημα μεταξύ παραγράφων

 • Ορίζουμε την απόσταση πριν (before) και μετά (after) την παράγραφο.

Περίγραμμα (Border) και Σκίαση (Shading)

Κουκκίδες και Αρίθμηση (Bullets and Numbering)

 

typing1Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Ανοίξτε το αρχείο Ένα δίκτυο για όλους και αποθηκεύεστε το με το όνομα Ένα δίκτυο για όλους_4

 1. Αλλάξτε τη στοίχιση του τίτλου σε κεντρική, τη στοίχιση της γραμμής με τα στοιχεία του συγγραφέα σε δεξιά στοίχιση και το υπόλοιπο κείμενο σε πλήρη στοίχιση.
 2. Αλλάξτε το διάστημα μεταξύ των γραμμών (διάστιχο) της 1ης παραγράφου σε διπλό.
 3. Αλλάξτε το διάστημα κάτω από τον τίτλο σε 18 στιγμές
 4. Αλλάξτε το διάστημα πάνω από την 2η παράγραφο σε 12 στιγμές.
 5. Βάλτε την 3η παράγραφο μέσα σε απλό περίγραμμα (πλαίσιο).
 6. Βάλτε την 4η παράγραφο μέσα σε περίγραμμα (πλαίσιο), χρώματος κόκκινου και με πάχος γραμμής μεγέθους 3.
 7. Προσθέστε στην 4η παράγραφο κίτρινη σκίαση.

 

Δραστηριότητα 2

Ανοίξτε το αρχείο surfer και αποθηκεύεστε το με το όνομα surfer2

 1. Προσθέστε κουκκίδες (bullets) σε κάθε παράγραφο του κειμένου (εκτός από τον τίτλο)
 2. Αλλάξτε τη στοίχιση του τίτλου σε κεντρική
 3. Αλλάξτε το διάστημα μεταξύ των γραμμών (διάστιχο) του κειμένου σε 1,5 Γραμμή και το διάστημα κάτω από κάθε παράγραφο σε 6 στιγμές. Τι παρατηρείτε;
 4. Αλλάξτε το χρώμα του κειμένου σε πράσινο, τη γραμματοσειρά σε Arial και το μέγεθος των γραμμάτων σε μέγεθος 10.
 5. Αλλάξτε τις κουκκίδες (bullets) σε αρίθμηση (Numbering) των παραγράφων.

 

Δραστηριότητα 3

 • Ανοίξτε το αρχείο συμβουλές1 και αποθηκεύεστε το με το όνομα συμβουλές2.
 • Προσθέστε διαφορετικές κουκκίδες (bullets) σε κάθε παράγραφο του κειμένου (εκτός από τον τίτλο)
 • Προσθέστε σε όλο το κείμενο σκίαση όποιου χρώματος θέλετε.

 

Δραστηριότητα 4

 

Ανοίξτε το αρχείο Word Processor1, μορφοποιήστε το όπως το παρακάτω και αποθηκεύεστε το με το όνομα Word Processor2:

wordprocessor1

Δραστηριότητα 5

Χρησιμοποιώντας πρόγραμμα ζωγραφικής, (π.χ. το Paint) δοκιμάστε να δημιουργήσετε τη δική σας κουκκίδα. Ακολούθως, να τη χρησιμοποιήσετε ως κουκίδα (bullet) στις παραγράφους του αρχείου συμβουλές1. Να αποθηκεύσετε το μορφοποιημένο κείμενο ονομάζοντας το συμβουλες4.

 

Ασκήσεις για το σπίτι

Ανοίξτε το αρχείο Επεξεργασία Κειμένου [3] - Ασκήσεις και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

Διαβάστηκε 10830 φορές